preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin

 > Natječaji
Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA

IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ

O G U L I N

KLASA: 602-02/19-01/1

URBROJ: 2133-27-01-2019-5

Ogulin, 11. siječnja 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13., 152/14, 7/17 i 68/18)

Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

 

MATIČNA ŠKOLA OGULIN

 

  1. UČITELJ/ICA KEMIJE  na određeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno ukupno – 1 izvršitelj

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 59/90, 27/93, 7/96. i 56/01.)

 

  1. POMOĆNIK/ICA U NASTAVI, na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno – 1 izvršitelj

UVJETI: Najmanje SSS pedagoškog smjera. Nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PRI

OSNOVNOJ ŠKOLI IVANE BRLIĆ – MAŽURANIĆ OGULIN

 

 

  1. UČITELJ/ICA KLAVIRA na neodređeno, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj

UVJETI: Prema Zakonu o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 59/90, 27/93, 7/96. i 56/01.).

 

 

 

 

 

 

Uz prijavu je potrebno priložiti

  • europass ili molbu i životopis
  • presliku dokaza o državljanstvu ili preslik osobne iskaznice
  • potvrdu o ukupnom radnom stažu - HZMO
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslik
  • original uvjerenja nadležnog suda, odnosno druge ustanove koja ima uvid u kaznenu evidenciju,  da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi (koje nije starije od 30 dana od dana objave natječaja).
  • dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi (ukoliko posjeduje, preslik)

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema čl. 102. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve druge zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

ROK za dostavu: 8 dana od dana objave (11.1. – 21.1.2019.).

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Prijave slati na adresu: Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin, Ulica Josipa bana Jelačića 1, 47300 Ogulin s naznakom «za natječaj».

 

RAVNATELJICA

Anđelka Salopek, mag. prim. educ.

 


CMS za škole logo
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin / Ulica Josipa bana Jelačića 1, HR-47300 Ogulin / os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr / ured@os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr
preskoči na navigaciju